บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด
  บริการเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปรับสภาพน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบปรับสภาพ
  น้ำภายในกระบวนการผลิต ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการออกแบบติดตั้งระบบ อุปกรณ์สารเคมี
  รวมถึงบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจร
 
     
 ▪ Service & Consultant
 
 - Boiler , Condenser And Heat Exchanger Cleaning ล้างหม้อไอน้ำ คอนเดนเซอร์ และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
 - Ion Exchange Resin Cleaning ฟื้นฟูประสิทธิภาพสารกรองแลกเปลี่ยนประจุ
 - Design And Engineering งานออกแบบ และด้านวิศวกรรม
 - Operation And Maintenance ดูแลระบบตลอดจนจัดหาสารเคมี
 - Modification / Systems Upgrades ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเดิม
 - Piping / Installation Equipment งานติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบท่อ
 
     
     
 
 
▪ Products
 
 
 
» Chemical For Water &
   Wasted water treatment
   สารเคมีสำหรับปรับสภาพ
   น้ำในระบบน้ำดีและน้ำเสีย
 
 
» Chemical For Cooling or
   Boiler water treatment
   system.
   สารเคมีสำหรับปรับสภาพ
   น้ำในระบบน้ำหล่อเย็นและ
   หม้อต้มไอน้ำ
 
 
» Water & Wasted water
   treatment system.
   ระบบผลิตน้ำประปาระบปรับ
   สภาพน้ำสำหรับกระบวการ
   ผลิตและระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
» Equipments.
   อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับ
   ระบบปรับสภาพน้ำดีและน้ำ
   เสีย
 
 
» Filters.
   เครื่องกรองและไส้กรอง
   ต่างๆ
 
Counter Website
 
 
 
 
บริษัท วอเตอร์ แอ็ชเวจ จำกัด 
เลขที่ 8/9  ม.6  ต.ตลาดสวาย อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150
เบอร์โทร: 02-1537871-2   แฟกซ์: 02-1537874   อีเมล์:
support@waterassuage.com   www.waterassuage.com
 
Current Pageid = 1